1 Riyal 1968

12,00 €

1 Riyal  P-11b

Date: 1968

Délivré par: Saudi Arabian Monetary Agency

BM035